fbpx

Bezpieczna chmura dla Twojego biznesu | Ucloud

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Fiberax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-801 Warszawa, ul.Puławska 405a lok. 303, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001043360, NIP: 9512571325, REGON: 52564633600000 o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł (dalej jako ,,Usługodawca’’ lub ,,Administrator’’))

Z Usługodawcą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@ucloud.eu, a także telefonicznie: +48 22 276 22 00.

Usługodawca przetwarza dane Użytkowników wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz przy wypełnianiu formularza zamówienia.

Administrator przetwarza dane w celu:

  • świadczenia Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • obsługi reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes prawny)
  • o ile Użytkownik wyraził takową zgodę – kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego Usługodawcy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
  • o ile Użytkownik wyraził takową zgodę – przesłania informacji handlowej od Usługodawcy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną- zgoda).

 

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Usługodawcy lub podmioty, które zawarły z Usługodawcą umowy cywilnoprawne w celu realizacji Usług, a także biura rachunkowe i podmioty zajmujące się obsługą prawną Usługodawcy.

 

Okres przechowywania danych jest analogiczny do okresu trwania rejestracji Konta Użytkownika, przy czym w zakresie dokumentów księgowych okres ten wynika z właściwych przepisów rachunkowych i księgowych, a nadto możliwe jest przechowywanie przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika.

Usługodawca zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

Użytkownik w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone.

 

Usługodawca będzie wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Użytkowników do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności serwisu i doboru usług. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących serwisu, w sposób nieindywidualizujący poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych Abonentów.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą prezentacją

UCloud to złoty partner Microsoft oraz współpracuje z międzynarodowym dostawcą internetu światłowodowego Fiberax Networking&Cloud Ltd. - w zakresie organizacji kanałów transmisji danych.

    Scroll to Top