fbpx

Bezpieczna chmura dla Twojego biznesu | Ucloud

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU UCLOUD

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://cp.ucloud.eu/, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem świadczenia usług. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Serwis internetowy prowadzony jest przez Fiberax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-801 Warszawa, ul.Puławska 405a lok. 303, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001043360, NIP: 9512571325, REGON: 52564633600000 o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł  (dalej również jako ,,Usługodawca”).

Z Usługodawcą Użytkownik może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@ucloud.eu, a także telefonicznie: +48 22 276 22 00.

 • 1. Definicje
 • Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Użytkownikiem.
 • Cennik – zestawienie cen za usługi świadczone przez Usługodawcę;
 • Dane autoryzacyjne – dane Użytkownika (adres mail i hasło) podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Panelu Klienta pozwalające na logowanie do Konta użytkownika.
 • Konto użytkownika (lub Konto) – dostępna dla Użytkownika przestrzeń w Panelu Klienta, utworzona w wyniku rejestracji umożliwiająca korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu Produktu) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przelew elektroniczny– płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online.
 • Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia Usługi.
 • Panel Klienta – witryna internetowa prowadzona przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://cp.ucloud.eu/ lub aplikacja mobilna, za pomocą których Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług.
 • Strona produktowa– strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat odpłatnych usług znajdujących się w asortymencie Usługodawcy.
 • Usługa – usługa polegająca na udostępnianiu możliwości przeglądania i umieszczania dokumentów w postaci elektronicznej za pośrednictwem Panelu Klienta oraz możliwości wglądu do informacji i danych Abonenta, a także umożliwianiu zgłaszania zmiany danych Abonenta oraz składania oświadczeń i wyrażania zgód, a także na zamawianiu odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nadto postanowienia Regulaminu wynikają z przepisów: 
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”);
 3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
 4. Regulamin określa zasady świadczenia Usług na rzecz Użytkowników w ramach serwisu, warunki korzystania z serwisu i Usług oferowanych przez Usługodawcę, uprawnienia i obowiązki Użytkownika, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sprzedaży przez Usługodawcę Użytkownikom usług.
 5. Korzystanie z Usługi odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.
 6. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu obowiązany jest zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu.
 7. Usługodawca przyjmuje, że każdy Użytkownik, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi Użytkownik.
 • 3. Warunki techniczne
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług dostępnych w serwisie:
 • podłączenie do Internetu;
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera lub Firefox w aktualnych wersjach. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
 • minimalne wymagania dla Sprzętu Użytkownika: procesor Intel Pentium 4 lub nowszy; 512 MB lub więcej pamięci operacyjnej RAM; około 1000 MB wolnego miejsca na dysku twardym; karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli; dostęp do Internetu;
 • włączona obsługa Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Użytkownika z urządzeń lub przeglądarek internetowych, które nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 • 4. Rejestracja w serwisie
 1. Wykonanie procedury rejestracji niezbędne jest do utworzenia Konta przez Użytkownika, które umożliwia zamówienie i korzystanie przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji Konta w serwisie poprzez zakładkę ,,Rejestracja” dostępną na stronie logowania do Serwisu.
 3. Celem dokonania rejestracji Konta, Użytkownik powinien obowiązkowo podać:
 • typ konta: osobiste lub dla organizacji;
 • hasło
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • W przypadku konta osobistego:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– nr PESLE lub numer dowodu osobistego;

 • W przypadku konta dla organizacji;

– nazwę;

– adres siedziby lub adres prowadzenia działalność gospodarczą

– numer NIP;

 1. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych danych, aby wysłać zgłoszenie utworzenia Konta, Użytkownik musi koniecznie zaakceptować Regulamin poprzez odznaczenie utworzonego w tym celu check-boxa.
 2. Danymi autoryzacyjnymi jest adres e-mail oraz hasło podane przez Użytkownika.
 3. Rejestracja w serwisie jest nieodpłatna.
 • 5. Konto użytkownika, Panel Klienta, Zawarcie Umowy
 1. Wraz z zakończeniem rejestracji zostaje utworzone indywidualne Konto użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego i dowolnego korzystania z Konta użytkownika, przy czym korzystanie to jest ograniczone postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. W celu korzystania z Konta użytkownika Użytkownik zobowiązany jest przy każdym logowaniu podawać swoje Dane autoryzacyjne. Użytkownik zobowiązany jest chronić powyższe dane przed ujawnieniem ich osobom niepożądanym.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 4. Konto użytkownika może zostać zablokowane bądź usunięte w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Usługodawcę wynikających z niezastosowania się Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W ramach Konta użytkownika, Użytkownik otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, za pomocą której, Użytkownik może zarządzać swoim statusem Abonenta.
 6. Wraz z utworzeniem Konta w Serwisie Użytkownik może zawrzeć lub zmienić Umowę, o ile takową możliwość przewiduje Usługodawca.
 7. Zawarcie Umowy następuje poprzez wybranie przez Użytkownika w serwisie czasu trwania Umowy i pakietu oraz ewentualnych usług dodatkowych. Następnie Użytkownik zobowiązany jest zatwierdzić wybór poprzez przycisk ,,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’’ wraz z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, ewentualnymi innymi wzorcami umownymi oraz potwierdzeniem, że zamówienie dokonywane jest z obowiązkiem zapłaty. Przed zawarciem umowy Usługodawca udostępni Użytkownikowi wszelkie niezbędne warunki Umowy, w tym doręczy je na adres e-mail Użytkownika. O ile jest to wymagane przez Usługodawcę, celem dokończenia skutecznej aktywacji Usług, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usług, opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej Cennikiem.
 • 6. Umowa
 1. Wszelkie płatności, jak również zobowiązania stron wynikające z tytułu Umów regulowane są w odrębnych dokumentach umownych doręczanych Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.
 2. Użytkownikowi, co do którego stosuje się przepisy w zakresie ochrony Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 • 7. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie serwisu z powodu:
 • niedziałania sieci telekomunikacyjnej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, lub osoby trzeciej niezależnej od Usługodawcy,
 • szkody bądź straty mogące powstać w wyniku nieprawidłowego działania systemu operacyjnego lub sprzętu komputerowego,
 • działanie siły wyższej,
 • niedziałanie Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada,
 • za dane przekazywane przez innych Użytkowników, jeżeli Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych lub nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, jak i utracone korzyści Użytkownika, do którego nie stosuje się przepisów o ochronie Konsumenta.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu operacyjnego oraz sprzętu komputerowego, za pomocą którego korzysta z Usług, a także za sprawne działanie swojej sieci oraz odpowiada za utrzymanie sprawności technicznej swoich urządzeń sieciowych.
 5. W odniesieniu do Użytkowników, co do których nie stosuje się przepisów o ochronie Konsumenta Usługodawca odpowiada za szkodę poniesioną przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Systemu lub brakiem możliwości korzystania z serwisu, w tym szkodę powstałą w związku z instalacją, uruchamianiem, lub błędnym działaniem Usług, a także szkodę związaną z utratą możliwości korzystania z Usług, szkodę związaną z utratą danych, zniszczeniem lub awarią sprzętu komputerowego, przestojami w pracy, naruszeniem renomy przedsiębiorstwa, wyłącznie w przypadku, gdy szkoda taka powstała z winy umyślnej Usługodawcy. Powyższe postanowienie dotyczy wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności kontraktowej oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, za wyjątkami przewidzianymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • 8. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
 2. Dane kontaktowe Usługodawcy znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.
 3. Usługodawca przetwarza dane Użytkowników wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz przy wypełnianiu formularza zamówienia.
 4. Administrator przetwarza dane w celu:
 • świadczenia Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • obsługi reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes prawny)
 • o ile Użytkownik wyraził takową zgodę – kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego Usługodawcy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
 • o ile Użytkownik wyraził takową zgodę – przesłania informacji handlowej od Usługodawcy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną- zgoda).
 1. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Usługodawcy lub podmioty, które zawarły z Usługodawcą umowy cywilnoprawne w celu realizacji Usług, a także biura rachunkowe i podmioty zajmujące się obsługą prawną Usługodawcy.
 2. Okres przechowywania danych jest analogiczny do okresu rejestracji Konta Użytkownika, przy czym w zakresie dokumentów księgowych okres ten wynika z właściwych przepisów rachunkowych i księgowych, a nadto możliwe jest przechowywanie przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika.
 3. Usługodawca zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 4. Użytkownik w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone.
 6. Usługodawca będzie wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Użytkowników do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności serwisu i doboru usług. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących serwisu, w sposób nieindywidualizujący poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych Abonentów.
 • 9. Reklamacje
 1. Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia Usług, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. W przypadku, gdy Usługa świadczona przez Usługodawcę nie funkcjonuje lub funkcjonuje nienależycie, jak również w przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Użytkownik może składać reklamację w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie, co nie będzie wpływało na treść praw nabytych przez Użytkownika.
 2. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej dla Użytkowników związanej z konfiguracją urządzeń Użytkownika służących do korzystania z serwisu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-06-22.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą prezentacją

UCloud to złoty partner Microsoft oraz współpracuje z międzynarodowym dostawcą internetu światłowodowego Fiberax Networking&Cloud Ltd. - w zakresie organizacji kanałów transmisji danych.

  Scroll to Top